Terms & Conditions: Studios

Artikel 1 – Definities

De besloten vennootschap BodyBase B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73807427 en is gevestigd aan de Johan de Wittlaan 40 (3054AA) te Rotterdam, opererend onder handelsnaam Base Gym aan de Van Vollenhovenstraat 5D, 3016BE Rotterdam; hierna Base Gym

Deelnemer(s): Een persoon aangemeld om deel te nemen aan een training of les.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen Base Gym en een Deelnemer.

Deelnemersvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de Website van Base Gym en op eerste boeking van een les voor de deelname zullen worden toegestuurd.

Krediet: De door een Deelnemer via de Website aangekocht krediet c.q. enkele les of strippenkaart om binnen de Termijn een Les bij een Studio van Base Gym in te boeken en/of te volgen.

Abonnement; De door een Deelnemer via de Website aangekocht Abonnement om binnen de Termijn van dit Abonnement onbeperkt een Les bij een Studio van Base Gym in te boeken en/of te volgen.

Les: Elke (individuele of groeps-) les met of zonder gebruik making van de BaseLine machine gegeven door of namens Base Gym in een Studio van Base Gym of andere nader bepaalde locatie door Base Gym.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door een Deelnemer aan Base Gym zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Studio: Elke studio van Base Gym, zoals weergegeven op de Website.

Termijn: De termijn c.q. periode vanaf de aankoop van een Krediet of Abonnement waarbinnen het recht van een Deelnemer bestaat op deelname aan een Les dan wel een beperkt aantal Lessen.

Website: De website van Base Gym; https://www.basegym.nl

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van deze Deelnemersvoorwaarden van Base Gym. Indien sprake is van een Deelnemersovereenkomst tussen Base Gym en een Deelnemer is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

2.2 De rechten uit hoofde van een Deelnemersovereenkomst zijn strikt persoonlijk.

2.3 Base Gym behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Lessen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen.

2.4 Base Gym behoudt zich tevens het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van Base Gym of onheuglijk gedrag.

2.5 Het dragen van schone sportkleding is verplicht. Het dragen van schoenen in de training-ruimtes is verboden.

2.6 Het dragen van anti-slip sokken is verplicht. Een Deelnemer die zonder anti-slip sokken aan een les wil deelnemen zal geweigerd worden.

2.7 Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.

2.8 Iedere Studio van Base Gym is rookvrij.

2.9 Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden bij Base Gym, met uitzondering van het gebruik van bidons of sluitbare flessen met water.

2.10 Deelnemer kan gebruik maken van de gratis kluisjes die op de locatie van Base Gym ter beschikking zijn gesteld. De Opdrachtgeven moet zelf zorgdragen voor een slot. Hierin kan Opdrachtgever haar persoonlijke eigendommen opbergen. Het gebruik van deze kluisjes is echter op eigen risico. Base Gym erkent geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of diefstal aan de eigendommen van Deelnemer.

2.11 Base Gym behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

2.12 Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot Base Gym, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders en na uitdrukkelijke toestemming van het personeel van Base Gym. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de Studio is voor eigen risico.

2.13 (Huis)dieren zijn bij Base Gym niet toegestaan.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Base Gym en een consument (Deelnemer) die een enkele Les, Krediet of Abonnement heeft aangeschaft en/of deelneemt aan een Les, aangeboden en/of verzorgd door Base Gym.

3.2 Zowel door aanschaf van een enkele Les, Krediet en/of Abonnement alsook door deelname aan een Les verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden.

3.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4 Base Gym kan deze Deelnemersvoorwaarden ten alle tijden wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Deelnemersvoorwaarden verstrekt.

Artikel 4 – Deelnemersovereenkomst

4.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Base Gym komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend, (b) door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer, of (c) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Base Gym dan wel heeft deelgenomen aan een Les. Een Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

4.2 Tijdens dan wel direct na de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het boekingssysteem van Base Gym.

4.3 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Base Gym en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

4.4 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Base Gym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Base Gym worden verstrekt.

4.5 Een overeenkomst tussen Base Gym en een Deelnemer bestaat uit één of meerdere Krediet(en) en/of Abonnement, die gedurende de Termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) Les(sen). Kredieten en Abonnementen zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de Website. Als een Krediet, een Strippenkaart en/of Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les.

4.6 Bij zware blessures, langdurige ziekte, of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Krediet of een Strippenkaart of een Abonnement met schriftelijke instemming van Base Gym worden opgeschort. Base Gym heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4.7 Een Krediet en/of strippenkaart loopt automatisch af. Een Krediet en/of Strippenkaart word(t)(en) niet stilzwijgend verlengd.

4.8 Een Abonnement loopt automatisch af. Na afloop van het Abonnement wordt deze stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende prijzen met eenzelfde periode als het Abonnement is aangegaan. Na de duur van het eerst aangegane Abonnement heeft Deelnemer het recht de overeenkomst maandelijks op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. 

4.9 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4.10 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Base gym heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Base Gym gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

4.11 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 4.9 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Base Gym gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Base Gym en/of een Studio van Base Gym heeft betreden. Deelnemer ziet door middel van deze toestemming af van zijn herroepingsrecht.

4.12 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Krediet, Strippenkaart en/of Abonnement bij Base Gym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.13 Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen Deelnemersovereenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Base Gym. Wijziging van een Deelnemersovereenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 De actuele prijzen van één Krediet, een Strippenkaart dan wel een Abonnement staan op de Website. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Kredieten, Abonnementen en/of Strippenkaarten,

5.2 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem.

5.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 4.7.

5.4 Bij het niet of niet tijdig kunnen incasseren van abonnementsgelden via SEPA, dient het verschuldigde maandbedrag via een rechtstreeks iDeal betaalverzoek aan Base Gym voldaan te worden. Het verschuldigde bedrag wordt hierbij vermeerderd met €15 administratiekosten.

5.5 Base Gym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

5.6 Indien de faciliteiten van Base Gym niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van Base Gym, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van Base Gym niet worden gerestitueerd.

5.7 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Incassobeleid

6.1. Deelnemer zal indien hij niet aan zijn betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen voldoet, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Base Gym, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Deelnemer binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken

6.2. Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal Base Gym zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

6.3. Indien Base Gym meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 7 – Deelname, afzeggen en verzetten van Lessen

7.1 Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online boekingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.

7.2 Een Deelnemer die zich heeft aangemeld kan zich tot 12 uur voor het begin van een les nog  afmelden.

7.3 Base Gym is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden(en) aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website.

7.4 Base Gym heeft tot het tijdstip van aanvang van een Les het recht een Les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt een bij de Deelnemer in rekening gebrachte Krediet gecrediteerd.

7.5 Buitengewone omstandigheden leveren voor Base Gym overmacht op en ontheffen Base Gym van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Base Gym ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

7.6 Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Base Gym van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

7.7 Indien een Deelnemer geen anti-slip sokken draagt kan deze door Base Gym van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

7.8. Indien Deelnemer niet tijdig de Les afzegt, wordt de Les aangemerkt als afgenomen/gevolgd en zal Deelnemer deze les niet vergoed krijgen en is er geen mogelijkheid tot het inhalen van deze les. Indien Deelnemer de Les niet afzegt en niet komt opdagen, en op deze manier wel een BaseLine machine bezet houdt, dan wordt in het geval van een Krediet en/of Strippenkaart deze les in mindering gebracht. In het geval van een Abonnement wordt er een boete van EUR 10,- in rekening gebracht die de Deelnemer verplicht is te betalen. Base Gym is nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 8 – Krediet

8.1 Bij iedere Strippenkaart staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de Lessen gedurende de Termijn. Lessen die niet zijn gebruikt gedurende de Termijn komen automatisch te vervallen.

 8.2 Eén Krediet geeft recht op deelname aan één Les.

Artikel 9 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

9.1. De geldigheid van een strippenkaart wordt automatisch beëindigd zodra de laatste credit is verbruikt, of de duur van de strippenkaart is verstreken. De duur van een strippenkaart staat aangegeven op de website

9.2. De Deelnemer heeft het recht een Abonnement maandelijks op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, nadat de duur van het eerst aangegane Abonnement is verstreken. Het is niet mogelijk een Abonnement op te zeggen tijdens de duur van het eerst aangegane Abonnement. De duur van een Abonnement staat aangegeven op de website.

9.3. Zowel de Deelnemer (abonnement- of strippenkaarthouder) als Base Gym kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van de deelnemer.

9.4. De ontbinding van het abonnement laat de betalingsverplichtingen van de Deelnemer onverlet indien Base Gym ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of Diensten heeft geleverd. De abonnementhouder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

9.5. Zowel Deelnemer als Base Gym kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Base Gym nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

9.6. Deelnemer zijnde een Bedrijf is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Deelnemer de Overeenkomst tussentijds opzegt of geen gebruik maakt van de Diensten van Base Gym, is Deelnemer gehouden om het volledig overeengekomen bedrag te voldoen. Een en ander kan vermeerderd worden met een nader te bepalen schadevergoeding.

Artikel 10– Risico en Aansprakelijkheid

10.1 Het gebruik van de faciliteiten in een Studio van Base Gym voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht, lenigheid en conditietraining en/of het volgen van enig(e) Les, trainingsprogramma en/of activiteiten met of zonder de BaseLine machine van welke aard dan ook bij Bas Gym is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

10.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

10.3 Zowel Base Gym als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden binnen een Studio van Base Gym of andere locatie waar Deelnemer meedoet met Activiteiten van de Base Gym.

10.4 Base Gym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

10.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Base Gym, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

10.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Base Gym en ieder ander van wiens hulp Base Gym gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 11 – Persoonsgegevens en privacybeleid

11.1 Iedere Deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Base Gym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. De persoonsgegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Base Gym gebruikt.

11.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze Deelnemersvoorwaarden, geeft de Deelnemer aan Base Gym toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Base Gym. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Base Gym gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Base Gym zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

11.3 Base Gym kan foto’s of video’s maken van de Lessen of andere ruimtes in De Studio voor gebruik op social media of op de Website van Base Gym. De Deelnemer is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.

11.4 De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Base Gym toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Base Gym per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Base Gym zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Base Gym te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt per e-mail ingediend bij Base Gym via studio@basegym.nl onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

12.2 De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te worden en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.

12.3 Base Gym beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Base Gym verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

12.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 13 lid 4 van deze Deelnemersvoorwaarden.

Artikel 13 – Website

13.1 De verstrekte informatie op de Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

13.2 Hoewel Base Gym de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Base gym niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Base Gym sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

13.3 De Website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Base Gym.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 28 september 2019.

14.2 Van deze Deelnemersvoorwaarden kan alleen worden afgeweken, indien dat schriftelijk door Base Gym is bevestigd.

14.3 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Base Gym en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

14.4 Iedere rechtsverhouding met Base Gym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en Base Gym die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam.